Spór Lidla z producentem Thermomixa – naruszenie prawa patentowego?

Sąd spór Lidlomix Thermomix

Spór Lidla z producentem Thermomix to realny konflikt, który – choć przebrnął przez różne etapy drogi sądowej – nadal nie został w pełni zażegnany. Vorwerk, producent Thermomixa, pozwał twórców Lidlomixa o naruszenie prawa patentowego.

Na rynku dostępnych jest wiele wielofunkcyjnych robotów kuchennych, które mogą przypominać popularny Thermomix. Twórcy Lidlomixa stworzyli urządzenie, które – choć łudząco podobne – można było zakupić za niemal trzykrotnie niższą cenę niż tradycyjny robot Thermomix marki Vorwerk. Nic dziwnego, że sprawa znalazła swój finał w sądzie – spór Lidla z producentem Thermomix stał się realny i całkiem poważny.

Spór Lidla z producentem Thermomixa – jak to się zaczęło?

Spór Lidla z producentem Thermomix zainicjował Vorwerk, który swój patent zarejestrował na mocy europejskiego prawa patentowego w Hiszpanii już w 2008 roku (ES 2 301 589)

19 stycz­nia 2021 r. Sąd Han­dlo­wy w Bar­ce­lo­nie uznał, że ro­bot ku­chen­ny Mon­sieur Co­usi­ne, któ­re­go dys­try­bu­to­rem jest sieć su­per­mat­ke­tow Lidl, na­ru­sza pra­wa pa­ten­to­we nie­miec­kiej fir­my Vor­werk – pro­du­cen­ta Ther­mo­mi­xa. Pro­du­cent Ther­mo­mi­xa dokładnie 14 czerw­ca 2019 r. wniósł po­zew prze­ciw­ko sie­ci LIDL, która od 2018 roku posiadała w sprzedaży trzykrotnie tańszy produkt o nazwie „Monsieur Couisine”. Vor­werk za­rzu­cił kon­ku­ren­to­wi naruszenie prawa patentowego, gdyż w ocenie giganta producenci „Monsieur Cuisine” zastosowali w swo­im urzą­dze­niu zbyt podobne (do Thermomixa) zastosowania technologiczne. Lidl ar­gu­men­to­wał z kolei, że na ryn­ku ist­nie­je wie­le po­dob­nych przedmio­tów, a Ther­mo­mix nie po­sia­da żad­nych no­wa­tor­skich funk­cji. Tym samym, Lidl wnosił przed hiszpańskim sądem o wzajemne unie­waż­nie­nie pa­ten­tu fir­my Vor­werk.

Przebieg procesu Vorwerk vs Thermomix

Tematem sporu było więc rozstrzygnięcie czy Thermomix posiada innowacyjne cechy i funkcje, które spełniają warunki wynalazku patentowego? Hiszpański sąd I instancji odrzucił linię wnioskowania Lidla, uznając tym samym rozszczenia firmy Vorwerk. Stwierdzono, że hisz­pań­ski pa­tent fir­my Vor­werk jest waż­ny, po­nie­waż bez wątpienia Ther­mo­mix speł­nia wy­mo­gi no­wo­ści oraz po­zio­mu wy­na­laz­cze­go. W oce­nie są­du, urzą­dze­nie Mon­sieur Cu­isi­ne od­twa­rza nie­któ­re ce­chy Ther­mo­mixa, co jest jednoznacznie z naruszeniem hiszpańskiej ustawy patentowej przez Lidl.

Robot kuchenny

Wyrok Sądu I instancji – Lidl winny

W oce­nie hisz­pań­skie­go są­du, urzą­dze­nie „Mon­sieur Cu­isi­ne” ofe­ro­wa­ne przez su­per­mar­ket Lidl, sta­no­wi na­ru­sze­nie praw wy­łącz­nych Vor­werk, które wynikają z hisz­pań­skie­go pa­ten­tu na wy­na­la­zek ES 2 301 589. W związku z tym, hisz­pań­ski Sąd orzekł wo­bec sie­ci Lidl za­kaz wpro­wa­dza­nia urzą­dze­nia Mon­sieur Cu­isi­ne do obro­tu; a przede wszystkim urządzeń od­po­wia­da­ją­cych ce­chom Ther­mo­mi­xa. Co więcej, wy­dał rów­nie do­tkli­wy na­kaz wy­co­fa­nia z ryn­ku wszyst­kich po­wsta­łych eg­zem­pla­rzy ro­bo­ta, a także znisz­cze­nie ich na wła­sny koszt.

Lidl zo­stał również zo­bo­wią­za­ny do wy­co­fa­nia wszystkich ma­te­ria­łów re­kla­mo­wych i pro­mo­cyj­nych do­ty­czą­cych spor­ne­go urzą­dze­nia, a także na­pra­wie­nia szko­dy po­nie­sio­nej przez Vor­werk (wysokość tej kwoty miała zostać dopiero ustalona).

Należy zaznaczyć, że przedstawicielka sie­ci w Pol­sce wska­za­ła, że spór do­ty­czył wy­łącz­nie ryn­ku hisz­pań­skie­go. W praktyce oznacza to, że sprze­daż ro­bo­tów ku­chen­nych Mon­sieur Cu­isi­ne w Pol­sce w żadnym momencie nie była za­gro­żo­na. Możliwym na tamten moment był jednak scenariusz zakładający uzy­ska­nie ko­rzyst­ne­go dla Vor­werk roz­strzy­gnię­cia w Hisz­pa­nii. Mogło to w konsekwencji przyczynić się do pod­ję­cia przez mar­kę ochro­ny swych praw rów­nież przed są­da­mi in­nych państw, do któ­rych tra­fi­ły urzą­dze­nia Li­dla.

Skuteczna apelacja Lidla

Lidl postanowił odwołać się od wyroku hiszpańskiego sądu. Jak się okazało – całkiem skutecznie. W trakcie rozpatrywania apelacji firmy Lidl sąd uznał, że nie doszło do naruszenia patentu Vorwerk. Ponadto, sąd stwierdził, że właściciele praw do Thermomixa starali się rozszerzyć ochronę patentową już podczas procesu uzyskiwania patentu, co zostało uznane za niezgodne z prawem.

Hiszpański sąd uznał, że sam patent firmy Vorwerk jest nieważny z powodu braku kluczowego elementu wynalazczego. W rezultacie sąd doszedł do wniosku, że Thermomix nie jest na tyle wyjątkowy, aby zasługiwać na ochronę patentową. Sąd podkreślił, że nawet gdyby patent był ważny, to Lidlomix nie naruszałby go, gdyż oba urządzenia różnią się między sobą w kilku aspektach, takich jak mechanizm otwierania i dezaktywowania mieszadeł, gdzie w Thermomixie jest to zautomatyzowane, a w Lidlomixie już nie. Tym samym, poprzednie ustalenia hiszpańskiego sądu zostały unieważnione, a popularny Lidlomix mógł powrócić do sprzedaży.

Jak zakończy się cały spór? Czy to na pewno koniec konfliktu na linii Vorwerk vs Lidl? To się okaże!

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze Artykuły
Najnowsze Komentarze
Najnowsze Komentarze
Zobacz Również